Alapszabályzat

A PRO TURDESQUED


polgári társulás

alapszabályzata


A. A társulás neve: PRO TURDESQUED polgári társulás. Rövidített megnevezési forma: PRO TURDESQUED.

B. A társulás székhelye: 941 10 Tardoskedd, Ady E. utca 4.

C. A társulás céljai
 1. Tardoskedd község lakosainak, vállalkozóinak megszólítása, hogy támogassák a település kulturális, gazdasági és közösségi fejlődését.
 2. Kulturális és közösségi programok szervezése a község magyar nemzetiségű lakosainak, egyéb községi kulturális rendezvények szervezése.
 3. Ápolni a községünkben és a régiónkban élő nemzetek és nemzetiségek kultúrájának és nyelvének kölcsönös elismerését.
 4. Támogatni azokat a helyi csoportok és vállalkozók által nyújtott aktivitásokat, amelyek előnyösek a Tardoskedd lakosai számára.
 5. Támogatni és propagálni a környezetvédelmi aktivitásokat, együttműködni a környezetvédelmi projektek kidolgozásában és megvalósításában.
 6. Együttműködni a helyi szervezetekkel, az iskolákkal, óvodákkal, az egyházzal és egyéb intézményekkel.
 7. Fiatalok sportolásának támogatása, sporttevékenységek, sportversenyek szervezése.
 8. Művelődési és szakmai továbbképzések, kurzusok szervezése a felnőtt lakosságnak.
 9. Olyan programok, tervek, projektek monitorozása és kidolgozása, amelyek hozzájárulnak községünk kulturális és gazdasági fejlődéséhez és a lakosok életszínvonalának emelkedéséhez.
 10. A PRO TURDESQUED polgári társulás minden rendezvényén szorosan együttműködni a község lakosaival.
D. A társulás tagsága
 1. A társulás tagságát fizikai személyek alkotják (nem feltétel a szlovák állampolgárság).
 2. A polgári társulásokról szóló törvény 2 §-a alapján jogi személyek is tagjai lehetnek a társulásnak.
 3. A tagság kezdete - a bejelentkező írásos kérelme alapján – a társulás vezetőségének jóváhagyásától számítódik.
A tagok jogai
 • részt venni a társulás által szervezett programokban, 
 • megválasztani a társulás egyes szerveinek tagjait és jelöltetni magát ezen szervekbe tagnak,
 • a társulás szerveihez fordulhat javaslataival, panaszaival, észrevételeivel és kérheti a szervek állásfoglalását
 • információt kapni a társulás tevékenységéről és a társulás szerveinek határozatairól.
A tagok kötelességei
 • betartani a társulás alapszabályzatát,
 • aktívan részt venni a társulás munkájában, segíteni a kitűzött célok elérését,
 • segíteni a társulás megválasztott szerveinek munkáját,
 • óvni és gyarapítani a társulás vagyonát,
 • befizetni az éves tagsági díjat
A tagság megszűnése
 • kilépéssel – a tag írásban benyújtott kilépési nyilatkozata alapján,
 • a tag - fizikai személy elhunytával, ill. a jogi személy megszűnésével,
 • a társulás megszűnésével,
 • a tag passzivitásából adódó kizárással,
 • kizárással, amennyiben figyelmeztetés ellenére ismételten megsérti kötelességeit, vagy
 • egyéb nyomós okokból kifolyólag. A kizárásról a vezetőség dönt, a tagnak joga van fellebbezni a közgyűléshez.
E. A társulás szervei:
 1. A társulás legfőbb szerve a tagsági gyűlés.
 2. A társulás végrehajtó szerve a vezetőség.
 3. A társulás statutáris képviselője az elnök.
 4. A társulás ellenőrző szerve a három tagú ellenőrző bizottság.
A társulás szerveinek megválasztása és jogköreik
 1. A tagsági gyűlést a társulás tagjai alkotják, a gyűlésen más szervezetek és intézmények küldöttei is részt vehetnek. A tagsági gyűlés:
  • dönt a társulás megszűnéséről - más társulásba való beolvadással, vagy a társulás feloszlatásával,
  • elfogadja, kibővíti, megváltoztatja az alapszabályzatot,
  • elfogadja az éves munkatervet és az éves kiértékelést,
  • elfogadja az éves költségvetést és az éves gazdasági kiértékelést,
  • megválasztja és leváltja a társulás vezetőségét, az elnököt (amennyiben nem teszik ezt meg a vezetőség tagjai) és az ellenőrző bizottságot.
 2. A vezetőség az elvégzett munkájáért a tagsági gyűlésnek tartozik felelőséggel. Jogkörei:
  • a tagsági gyűlések közti időszakban irányítja a társulás tevékenységét,
  • a tagsági gyűlés által megválasztott vezetőségi tagok közül megválasztja/leváltja az elnököt (amennyiben nem teszik ezt meg a tagsági gyűlés),
  • összehívja a tagsági gyűlést, elkészíti a gyűlés programját és az egyes programpontok anyagát.
 3. A társulás statutáris képviselője az elnök – aláírás joga a vezetőség egy másik tagjával közösen van.
 4. Az ellenőrző bizottság:
  • tevékenységéért a tagsági gyűlésnek felel. A bizottsági tag személye nem helyettesíthető,
  • ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti a társulás szerveit az esetleges hiányosságokra és javaslatot tesz azok eltávolítására,
  • ellenőrzi az alapszabályzat és a belső rendelkezések betartását.
F. A gazdálkodás alapelvei
 1. a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés alapján történik,
 2. a társulás ingó- és ingatlan vagyonnal gazdálkodik (amennyiben van ilyen vagyona),
 3. a vagyon származhat elsősorban: tagsági díjakból, fizikai személyek ajándékaiból, jogi személyek pályázati úton nyert támogatásaiból,
 4. a társulás tevékenységéből származó bevételek csak a társulás céljainak megvalósítására fordíthatók. A saját tevékenységből származó bevételek kialakítása érdekében olyané a fő tevékenységet kiegészítő vállalkozási tevékenységet is folytathat a társulás, amely összhangban a társulás küldetésével, az alapszabályzattal, valamint az ide vágó törvényekkel és rendeletekkel.
H. A társulás megszűnése
A társulás megszűnéséről – más társulásba való beolvadással, vagy a társulás
feloszlatásával – a tagsági ülés dönt, amely erre a célra likvidátort jelöl ki. A likvidátor előbb
elrendezi a társulás kintlévőségeit és adóságait, a megmaradt vagyonról pedig a tagsági gyűlés
határozata szerint rendelkezik.
A társulás megszűnését legkésőbb 15 nappal a likvidálás után jelenteni kell a SZK
Belügyminisztériumának. A likvidálási folyamatot a Kereskedelmi törvény 70–75 §-a
szabályozza.

Tardoskedd, 2018.11.28.


Fényképek

Tóth Ferenc

Szabó Vince

Szarka Gyula

Illusztrációs képek:

Kaitlyn Baker (Unsplash)
Marie Bellando-Mitjans (Unsplash)
Aaron Burden (Unsplash)
Álvaro Serrano (Unsplash)

© 2019 PRO TURDESQUED

 

Web:
webfinity.sk

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Webhelyünkön HTTP-sütiket használunk.
Ha szeretne róluk többet megtudni vagy szeretné elolvasni adatvédelmi irányelveinket, kattintson ide.


Elfogadom